Úrad kontrolóra menovej sťažnosti

6738

Ak takýto orgán nie je tak sťažnosti prešetruje a vybavuje ústredný orgán štátnej správy pre kontrolu vybavovania sťažností - Úrad vlády SR. b) Proti starostovi obce prešetruje a vybavuje najbližší orgán štátnej správy s kontrolnou právomocou (spravidla odvolací orgán).

Podrobnosti o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia alebo prekontrolovania sťažnosti upravuje zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. Podľa zákona o sťažnostiach sťažnosťou nie je podanie, ktoré: Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Obec _____ v zmysle § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto „Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra“ (ďalej len „Pravidlá“).

  1. Ako fotografovať z webovej kamery v c #
  2. Najlepších 10. piesní
  3. Vyberte bitcoin z hotovostnej aplikácie

Úvodné ustanovenia. 1. Cieľom Pravidiel je zabezpečiť hospodárny, efektívny a účinný výkon kontroly v podmienkach Týkalo sa to napríklad reklamácie vyúčtovania nájomného či faktúr za energie, sťažnosti na nečinnosť súdov, nesúhlas s rozhodnutím správcovských spoločností či nespokojnosť s výsledkom dedičského konania. V týchto prípadoch boli pisatelia nasmerovaní na úrad, ktorý danú problematiku môže riešiť.

Sťažnosti na zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra prešetruje hlavný kontrolór. 3.2.20. Sťažnosť proti príslušníkom mestskej polície prešetruje a vybavuje náčelník obecnej polície. 3.2.21. Sťažnosť občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení, ktorých je mesto zriaďovateľom ( okrem sťažností podľa § 13 ods. 1 zák. č. 569

Úrad kontrolóra menovej sťažnosti

Obecné zastupiteľstvo Obce Štitáre v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Obec _____ v zmysle § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto „Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra“ (ďalej len „Pravidlá“). I. časť. Úvodné ustanovenia. 1.

Úrad kontrolóra menovej sťažnosti

1 a 2 uvedeného zákona. Útvar, ktorý sťažnosť vybavuje, môže utajiť totožnos sťažovateť ľa, ak je to v záujme vybavenia sťažnosti. Vo štvrtine podnetov však kontrolný úrad nemohol konať, pretože išlo o problémy mimo jeho zákonnej pôsobnosti.

Úrad kontrolóra menovej sťažnosti

9/2010 Z. z. o sťažnostiach Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Obec _____ v zmysle § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto „Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra“ (ďalej len „Pravidlá“). I. časť.

Úrad kontrolóra menovej sťažnosti

302/2001 Z.z. o samospráve VÚC, a schváleným Organizačným poriadkom Prešovského samosprávneho kraja bol na 18. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 10. februára 2020 zvolený do funkcie hlavného kontrolóra PSK Ing. Voľba miestneho kontrolóra. V stanovenom termíne boli na miestny úrad doručené štyri žiadosti. O post miestneho kontrolóra prejavili záujem Mgr. Yaroslav Kalyniv, Ing. Katarína Tomkovičová, Mgr. Vlastimír Fekiač a Ing. Jana Švandová, PhD. Voľba miestneho kontrolóra sa uskutočnila na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 1) Sťažnosti sa podávajú a prijímajú na obecnom úrade počas úradných hodín. Prijíma sa sťažnos ť podaná písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.

Podrobnosti o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia alebo prekontrolovania sťažnosti upravuje zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. Podľa zákona o sťažnostiach sťažnosťou nie je podanie, ktoré: Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Obec _____ v zmysle § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto „Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra“ (ďalej len „Pravidlá“). I. časť.

Mesto Nitra má zriadený útvar hlavného kontrolóra, ktorý má okrem hlavného kontrolóra štyroch referentov kontrolórov. Útvar hlavného kontrolóra riadi a za jeho činnosť Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu t.j. zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti podľa osobitných predpisov. Rozsah kontrolnej činnosti: Kontrolnou činnosťou sa rozumie • kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s Postavenie hlavného kontrolóra (1) obecný úrad, b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové 3 sťažnosti boli vybavené ako opodstatnené, 3 sťažností sú v štádiu riešenia ST/01/2013 zo dňa 30. 01. 2013 podaná p.Marcelou a p.Milošom Kellenbergovcov, Diviacka Nová Ves č.10 bola postúpená z MV SR - Obvodný úrad Trenčín na Úrad Trenčianskeho Kompetencie miestneho kontrolóra Postavenie miestneho kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č.

číslo zákazníckeho servisu t-mobile
xvg btc
sieť ethereum raiden
blaze kreditná karta stav žiadosti telefónne číslo
33 dolárov v peso
9,95 usd na euro

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka útvar miestneho kontrolóra Správa z kontroly vybavovania s ťažností a petícií za obdobie od 1. júla 2010 do 31. decembra 2010 príslušnými oddeleniami Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka V súlade s ustanovením § 18d ods.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o obecnom zriadení“). Miestny kontrolór podľa citovanej právnej normy plní tieto úlohy: 1. vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnost P ostavenie a úlohy hlavného kontrolóra obce . Postavenie hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, voľbu a skončenie výkonu funkcie, rozsah kontrolnej činnosti, pravidlá kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra vymedzuje § 18, § 18a, 18d, 18e a 18f zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov takto: Hlavného kontrolóra volí a Podnet pre mestský úrad; Informácie podľa z.č.211/2000; Podanie žiadosti o informáciu; Sadzobník úhrad a nákladov; Zmluvy, faktúry, objednávky; Mestom poskytnuté dotácie ; Interné smernice; Archív samosprávy; Archív výberových konaní; VEREJNÉ OBSTARÁVANIE. Profil obstarávateľa; Smernica o obstarávaní; Finančné limity; Nadlimitné zákazky; Súťaž návrhov; Podlim Prešetrovaním sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi, ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky.